حاج قاسم اسطوره همه آزادی خواهان و عدالت طلبان دنیا است


تهران – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حاج قاسم اسطوره همه آزادی خواهان و عدالت طلبان در همه نقاط دنیا و نیز اسطوره بزرگ نه تنها برای ملت ایران بلکه برای مردم جهان است و تمام اقشار مانند هنرمندان، جامعه دانشگاهی عاشقانه به او عشق می ورزند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85340569/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA