جنگل. منطقه ای سرسبز و حیات بخش که نیاز به مراقبت دارد


تهران- ایرنا- جنگل ها، این مناطق سبز که به ریه های زمین معروف هستند و در چرخه حیات موجودات زنده اهمیت زیادی دارند، اکنون به دلایلی مانند افزایش جمعیت، نیاز روزافزون انسان به منابع جنگلی در حال نابودی هستند. ، فعالیت های صنعتی، راه سازی، آتش سوزی، انتشار آفات و بیماری های گیاهی و تخلیه زباله های شهری و بیمارستانی در معرض خطر تخریب و توجه بیشتر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417157/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA