تولید داروهای گیاهی بدون وجود گیاه


تهران – ایرنا – محققان یک سیستم چاپ زیستی سه بُعدی ابداع کردند که می‌تواند مواد شیمیایی موجود در گیاهان از جمله مواد در معرض خطر را به علت تغییرات آب و هوایی تقلید و برای استفاده در تولید داروهای گیاهی بازسازی کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378469/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87