توضیح رئیس سازمان اداری در مورد آزمون های استخدامی در سال 1403 هجری قمری; این دو وزارتخانه بیشترین تعداد اشتغال را خواهند داشت

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به برگزاری آزمون های استخدامی در سال جدید گفت: امسال بیشترین انتصابات در وزارت آموزش و پرورش و بهداشت صورت می گیرد. – میشم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری گفت: امسال حداقل …
منبع خبر: روزنامه تیوات
دسته بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030110018388742144/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84