توسعه عدالت آموزشی در فجر انقلاب؛ رشد ۵۰ برابری تعداد دانشجو و ۱۳ برابری استادان


تهران- ایرنا- آمار مقایسه‌ای آموزش عالی نشان می‌دهد جمعیت دانشجویی کشور طی بازه زمانی ۵۰ ساله از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ برابر و تعداد اعضای هیات‌علمی کشور نیز حدود ۱۳ برابر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85383217/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88