«توسعه صادرات» سیاست‌ جدید معاونت علمی در حوزه تجهیزات ایران ساخت


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، توسعه صادرات با توجه به اشباع بازار داخلی در برخی حوزه‌ها و سوق دادن تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته از بخش‌های تحقیقاتی و دانشگاهی به سمت صنایع را از سیاست‌های معاونت علمی ریاست جمهوری در بخش تجهیزات ایران ساخت عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341421/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86