تشییع پیکر شهیده فائزه رحیمی در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان

مراسم تشییع پیکر شهیده فائزه رحیمی که در انفجار تروریستی گلزار شهدای کرمان به شهادت رسید، شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ با حضور رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402101611299/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86