تحول در اقتصاد با سیاست‌های توسعه دریامحور/سرفصل دروس دریایی بازنگری می‌شود


تهران- ایرنا- مسئول کارگروه ویژه علوم دریایی در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم سیاست‌های توسعه دریامحور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را موجب تحول بزرگ در اقتصاد کشور دانست و گفت: سرفصل دروسرشته‌های مرتبط با دریا و تصمیم برای خرید کشتی آموزشی در کارگروه ویژه علوم دریایی بررسی و بازنگری می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85305452/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C