تجمع دانشجویی – مردمی مقابل دفتر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد


تهران-ایرنا- تجمع دانشجویی – مردمی در محکومیت و اعلام خون خواهی شهدای مظلوم کرمان در مقابل دفتر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85344064/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1