تائید فنی استحکام بنای مدارس غیردولتی به سازمان نوسازی سپرده شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تائید فنی استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت انجام شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339598/%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87