بوته‌های گوجه از ریشه برای جیره‌بندی آب استفاده می‌کنند


تهران – ایرنا – محققان سازوکار جیره‌بندی آب را در ریشه بوته‌های گوجه شناسایی کرده‌اند و قصد دارند این دانش تازه را برای بهبود تحمل خشکسالی به کار ببرند که می‌تواند رویه‌های کشاورزی را متحول سازد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342590/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF