بنیاد ملی نخبگان از تشکیل هسته کرسی های علمی و فرهنگی حمایت می کند


تهران- ایرنا- بنیاد ملی نخبگان از تشکیل هسته ای از اساتید علمی و فرهنگی با هدف توسعه و ارتقای همه جانبه و چند بعدی دانشجویان حمایت می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398527/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C