برگزاری مجموعه نشست‌های «کتاب‌نما» در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

برگزاری مجموعه نشست‌های «کتاب‌نما» در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، مجموعه نشست‌هایی با عنوان «کتاب‌نما» را با هدف رونمایی و نقد و بررسی کتاب‌های برجسته اساتید دانشکدگان فنی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

به گزارش ایسنا، در راستای برگزاری این مجموعه نشست‌ها، از نخستین کتاب با عنوان «مواد مغناطیسی»، تألیف سیدعلی سیدابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران روز یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل این دانشکده واقع در خیابان کارگر شمالی، پردیس۲ دانشکدگان فنی رونمایی و نقد و بررسی می‌شود.

در این مراسم جواد فیض، استاد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، علیرضا بدیعی، استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، دکتر مرتضی اکبری، رئیس موسسه انتشارات دانشگاه تهران و امین یوردخانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی و بحث و گفت‌وگو دارند.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112518374/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86