برنامه امتحانات نهایی جلسه خرداد 1403 هجری قمری اعلام شد


تهران – ایرنا – برنامه امتحانات نهایی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم خرداد 1403 اعلام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85440480/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF