برش میکروسکوپی نمونه‌های بافت انسانی با دستگاه «کرایوستات» ایران‌ساخت


تهران – ایرنا – فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به ساخت دستگاه کرایوستات با قابلیت فریز کردن نمونه‌های بافت انسانی و برش میکروسکوپی آنها شدند که در تشخیص فوری ضایعات به پزشکان متخصص کمک می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341533/%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA