این خیابان را هم برای برگزاری جشنواره ها آماده کنید

حبیب محمدقلی ها از اسلامشهر به اطلاعات گفت: از آنجا که در یکی از خیابان های اصلی اسلامشهر در استان تهران 2 پارک و ساختمان های آموزش و پرورش و دانشگاه هایی قرار دارد؛ پیشنهاد می شود آن را مانند خیابان سی ام تیر تهران سنگفرش و برای برگزاری جشن ها و جشنواره های هنری و فرهنگی …
منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021047622939383808/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF