ایدی شعبانیه; پرداخت معوقه ارزشیابی معلمان تا ساعات آینده

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر موافقت مالی برای پرداخت حقوق معلمان برای خرید خدمات آموزشی به مدت دو ماه تامین شده است و طی امروز یا به استانداری ها ارسال می شود. فردا.” به گزارش آرمان ملی آنلاین، معاون وزیر آموزش و پرورش و تازه از واریز دو ماهه …
منبع خبر: آرمان ملی
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021233886588549120/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87