امکان اعتراض به رتبه بندی معلمان فقط برای این افراد (14 دی 1402)

امکان اعتراض به رتبه بندی معلمان برای همه معلمان مقدور نیست. در ادامه به سخنان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش می پرازیم که نحوه و شرایط اعتراض به رتبه بندی معلمان راشرح داده است. – ، امکان اعتراض به رتبه بندی معلمان برای همه معلمان مقدور نیست. در ادامه …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021037800137496576/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF