افزایش کلاس ریاضی در دو سال اخیر/ضرورت توسعه متوازن در شاخه نظری و حفظی


تهران – ایرنا – معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در دو سال گذشته سهم ریاضی و فیزیک حدود سه درصد افزایش یافت و با پایان برنامه هفتم سهم این رشته از و درصد مطالعه به حدود 28 درصد خواهد رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85413110/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C