اعلام معیارهای جذب هیات علمی و پذیرش دانشجو در دانشکده حکمرانی


تهران- ایرنا- رییس دانشگاه تهران با اعلام معیارهای خاص پذیرش دانشجو در دانشکده حکمرانی گفت: همکاری مشترک با دیوان محاسبات کل کشور نقطه آغاز رفع مشکل دسترسی محققان این دانشکده به داده‌های آماری و ساماندهی پژوهش‌های هدفمند حکمرانی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85381611/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C