اعضای هیات‌علمی علوم‌پزشکی جهت مستندات باید شناسه اخلاق بگیرند

دستورالعمل معاونان «آموزشی» و «تحقیقات و فناوری» وزارت بهداشت در ارتباط با ضرورت اخذ شناسه اخلاق برای کلیه مستندات انتشار یافته پژوهشی جهت کلیه اعضای هیات‌علمی و متقاضیان شرکت در فراخوان‌های جذب اعضای هیات‌علمی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نوشت: 

«پیرو بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۷۳۸/د مورخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ این معاونت، بدین وسیله به آگاهی می‌رساند در خصوص پرونده‌های ارتقاء از آن موسسه، می‌بایست کلیه مستندات اولیه جهت چاپ مقالات نظیر کد مصوبه اخلاق پایان‌نامه یا طرح تحقیقاتی مطابق فرم پیوست و به صورت کامل برای هر مقاله تکمیل و با پرونده فیزیکی به مرکز امور هیئت‌علمی ارسال شود. از تاریخ مکاتبه نسبت به ارسال مقالات فاقد نظریه کمیته اخلاق موسسه اجتناب شود و پرونده های فاقد فرم تکمیل شده مربوطه، عودت داده می‌شود.»

همچنین یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خطاب به معاونت آموزشی وزارت بهداشت نوشت:

«بازگشت به نامه شماره ۵٠٠/۶٠٧٢/ﺩ مورخ یک آبان ۱۴۰۲ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﻻﺕ چاپ ﺷﺪﻩ به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ پژﻭهشی ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ می رساند ﻣﻄﺎﺑﻖ با «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش» مصوب وزیر بهداشت، کارگروه/ کمیته های اخلاق در پژوهش ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍی پروپوزﺍﻝ ﻃﺮﺡﻫﺎ و پایان ﻧﺎﻣﻪﻫﺎیی که ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ یک ﺷﻮﺭﺍی علمی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺩﺍﺭ بررسی و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎصی ﺍﺧﻼﻕ در پژﻭﻫﺶ ﺻﺎﺩﺭ کنند و ﺻﺪﻭﺭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﺧﻼﻕ در پژوهش برای مقالات امکان پذیر نبوده و مصداق بارزی از تخلف پژوهشی محسوب می شود.

ضمنان مطابق با این دستورالعمل، سردبیران مجلات کشور موظف هستند تا شناسه اخلاق در پژوهش را از نویسندگان جهت تایید و چاپ مقالات دریافت کنند. مقالاتی مانند نامه به سردبیر، کامنتری (تفسیری) و مقالات مرروی (روایتی و نظام مند) نیاز به ارائه شناسه اخلاق ندارند.

در حال حاضر بسیاری از موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی نیز دارای کارگروه یا کمیته‌های اخلاق در پژوهش بوده و شناسه اخلاق برای ﻃﺮﺡ پژوهشی یا پایان‌ﻧﺎﻣﻪ صادر می‌کنند، لذا دریافت شناسه اخلاق در پژوهش از نویسندگان مقالات توسط سردبیر مجلات تحت پوشش «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» برای داوری و انتشار مقالات (به جز موارد ذکر شده) ضروری است.

همانگونه که مستحضرید و پیرو نامه شماره ۷٠٠/۴۱۸۵ﺩ مورخ ١۴٠٢/٨/١ لازم است پروپوزال مطالعات مربوط به مراکز و معاونت های ستادی وزارت بهداشت، جهت بررسی و اخذ مصوبه و شناسه اختصاصی اخلاق در پژوهش، ابتدا به دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش ارسال شود تا پس از ارزیابی اولیه پروپوزال در دبیرخانه، کارگروه بررسی کننده مطالعه تعیین و به مجری اصلی اعلام شود.

ضمنا پروپوزال مطالعاتی که فاقد موضوعیت اخلاقی باشند می توانند در کارگروه غربالگری کمیته های اخلاق و بدون نیاز به طرح در جلسه اصلی کمیته مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، مصوبه و شناسه اخلاق در پژوهش را دریافت کنند.»

بر اساس این ابلاغیه، بررسی و اعمال امتیاز به کلیه مستندات پژوهشی شامل مقالات، طرح های تحقیقاتی ، پایان نامه ها و … در فراخوان جذب اعضای هیات علمی و نیز ارتقای مرتبه و ترفیع پایه سالیانه مستلزم وجود مصوبه و شناسه اختصاصی کمیته اخلاق است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101610974/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF