استقبال مردمی از پیکر دانشجوی شهید حادثه تروریستی کرمان


تهران – ایرنا – جمعی از مردم و دانشجویان تهران امشب با حضور در فرودگاه مهرآباد به استقبال از پیکر دانشجوی شهیدی رفتند که در حادثه تروریستی روز چهارشنبه در کرمان به شهادت رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85344062/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86