از افزایش 50 درصدی فضاهای ورزشی تا تأسیس مدارس تربیت بدنی


تهران – ایرنا – معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از افزایش 50 درصدی فضاهای ورزشی آموزش و پرورش بر اساس طرح شهید سلیمانی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444315/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C