ارزیابی 900000 مبتدی/سیستم از آوریل برای دیگران باز خواهد شد


تهران- ایرنا- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: 900 هزار دانش آموز جدیدالورود ارزیابی شده اند و از ابتدای فروردین 1403 سامانه به روی سایرین باز می شود و خانواده ها می توانند به صورت نوبتی کار کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85415380/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF