ارتباط موثر با ایرانیان خارج از کشور از تاکیدات رییس جمهور است


تهران – ایرنا – قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد با رویکرد تحولی تلاش دارد به عنوان وکیل مدافع نخبگان کشور جایگاه آنان را در ساختار حکومت مشخص و تثبیت کند، ارتباط موثر با ایرانیان خارج از کشور را از تاکیدات رییس جمهور عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346915/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA