ارایه تجهیزات تست‌ها خوردگی و شرایط محیطی پلیمرها در نمایشگاه ایران ساخت


تهران- ایرنا- مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در یازدهمین نمایشگاه ایران‌ساخت از ساخت تجهیزات تست‌های مربوط به خوردگی و شرایط محیطی پلیمرها خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85344575/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87