ادامه کار معلمان مدارس غیردولتی مشروط به توانمندسازی

رییس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به برگزاری دوره های توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی گفت: 40 درصد هزینه دوره باید توسط معلمان پرداخت شود. – ، احمد محمودزاده؛ رییس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس غیردولتی اظهار کرد: …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021112021428346880/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C