احتمال تمدید مجدد سامانه سهما برای ثبت نام دانش آموزان اتباع


تهران- ایرنا- مدیرکل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت از احتمال تمدید مجدد سامانه سهما برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307705/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9