آیا سیاره «مشتری» زمانی مسطح بوده است؟


تهران – ایرنا – نتایج شبیه‌سازی دانشمندان در حوزه اخترفیزیک نشان می دهد که سیاره های با دیسک ناپایدار مانند مشتری در ابتدا با شکلی تقریبا مسطح و شبیه به قرص «اسمارتیز» شکل گرفتند و به تدریج به شکل کروی در آمدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85385873/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA